IDD.KR

로그인

스팸 전화번호

허락 없이 전화를 걸거나 문자를 보내는 전화번호들입니다.

031-5179-9799

2023.06.08 03:46

낡은이 조회 수:112

전화번호 031-5179-9799 / 03151799799
유형1 ARS 
유형2 설문 
대상 여론조사 

실손보험 여론조사(를 빙자한 개인정보 탈취)

번호 제목 유형1 유형2 대상 날짜 조회 수
238 031-926-2432 통화, 번호 남김  광고  보험  2023.04.16 29
237 02-2021-7961 통화, 번호 남김  광고  금융  2023.04.16 54
236 010-5760-7046 통화, 번호 남김  광고  투자  2023.04.19 12
235 070-7688-9375 [1] 통화, 번호 남김  광고  금융  2023.04.21 52
234 02-6943-9731 통화, 번호 남김      2023.05.16 235
233 010-6376-6389 통화, 문자  광고  투자  2023.11.28 24
232 02-2224-4257 통화  광고  통신  2020.11.05 472
231 070-4768-8299 통화  광고  통신  2020.11.11 453
230 032-760-4748 통화  광고  보험  2021.03.19 254
229 02-2224-4267 통화  광고  통신  2021.03.19 259
228 031-490-0696 통화  광고  통신  2022.05.03 35
227 02-6085-2055 통화  광고  보험  2022.05.17 33
226 070-7078-8556 통화  광고  통신  2022.05.24 72
225 070-7671-8737 통화  광고  통신  2022.07.02 181
224 031-400-6254 통화  광고  통신  2022.07.11 33
223 02-6715-9569 통화  광고  보험  2022.08.07 58
222 02-6491-9467 통화  광고  식품/의약품  2022.09.28 96
221 010-9157-7767 통화  광고  투자  2022.09.28 107
220 02-6402-0151 통화  광고  보험  2023.05.12 30
219 02-2109-3832 통화  광고, 사기  복권  2023.05.12 56